O projekcie

Urząd Miasta Tarnowa, w partnerstwie z Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich„Business Boost For Małopolska”.

Celem projektu jest wytworzenie silnego impulsu rozwoju gospodarczego dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce.

Business Boost for Małopolska
Wartość projektu: 2 493 652,19 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 119 604,36 zł

Przedmiotem projektu „Business Boost for Malopolska”, realizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa, w partnerstwie z Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, są działania związane z szeroko rozumianą promocją gospodarczą dla firm sektora MŚP z Małopolski, które chcą rozszerzyć swoją działalność oraz są gotowe do ekspansji międzynarodowej.

Zgodnie ze zdiagnozowanym zakresem problemowym w ramach projektu „Business Boost for Malopolska” zrealizowane zostaną przedsięwzięcia z zakresu promocji oferty gospodarczej Regionu (w wymiarze zarówno krajowym, jak i zagranicznym), a także przedsięwzięcia związane ze wsparciem małopolskich firm sektora MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, w tym m.in. poprzez:

 • organizację zagranicznej misji gospodarczej dla małopolskich przedsiębiorców do Hiszpanii na Smart City EXPO;
 • organizację wydarzenia gospodarczego poświęconego wymianie gospodarczej małopolskich MŚP, pozwalającego znaleźć potencjalnych kontrahentów – Forum Inteligentnych Specjalizacji;
 • opracowywanie analizy dwóch rynków zagranicznych: Hiszpańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Katalonii oraz Niemieckiego dla małopolskich MŚP z branż RSI;
 • promowanie małopolskich MŚP na targach krajowych i zagranicznych reprezentujących wybrane branże zgodne z regionalnymi specjalizacjami; wsparcie przedsiębiorców w dopasowaniu oferty produktowej i usługowej do określonych rynków;
 • otwieranie nowych kanałów biznesowych ułatwiających sprzedaż za granicą poprzez warsztaty dla firm sektora MŚP.

Elementem wspierającym zadania z zakresu działań targowo-wystawienniczych będzie promocja innowacyjności poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji Regionu oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce.

W powiązaniu z powyższymi działaniami, planuje się również zapewnienie wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie, poprzez utworzenie i promocję Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej, jako pilotażowego regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych.
Podczas realizacji projektu zastosowane zostanie unikalne połączenie wykorzystujące współpracę biznesu, IOB i jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt ma charakter regionalny, dotyczy całego województwa Małopolskiego.

Cele projektu

 1. Wzrost wiedzy i kwalifikacji wśród uczestników projektu oraz nabycie niezbędnych umiejętności w rozmowach biznesowych z zagranicznymi i krajowymi kontrahentami;
 2. Nabycie wiedzy na temat ochrony innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach;
 3. Wzrost wiedzy na temat działalności eksportowej w Niemczech i Hiszpanii;
 4. Zwiększenie dostępu do informacji o rynkach zagranicznych;
 5. Uzupełnienie luki informacyjnej nt. rynków zagranicznych i warunków prowadzenia działalności międzynarodowej w branżach RSI Województwa Małopolskiego;
 6. Opracowanie spójnej oferty technologicznej Województwa Małopolskiego mieszczącej się w ramach RSI;
 7. Uzupełnienie luki informacyjnej na temat oferty inwestycyjnej Aglomeracji Tarnowskiej;
 8. Stworzenie zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej, jako kompleksowego narzędzia dla inwestorów informującego o potencjale inwestycyjnym Regionu;
 9. Organizacja spotkań i konferencji o charakterze gospodarczym, promujących ofertę inwestycyjną Aglomeracji Tarnowskiej;
 10. Organizacja i udział w krajowych i międzynarodowych targach branżowych;
 11. Obecność małopolskich MŚP w krajowych wydarzeniach promocyjnych;
 12. Promocja innowacyjności poprzez organizację Forum Inteligentnych Specjalizacji;
 13. Wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes;
 14. Utworzenie sieci współpracy instytucji otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia MŚP w umiędzynaradawianiu działalności.

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego Regionu przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w wymiarze regionalnym.

Utworzenie Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych wpłynie na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego Regionu, wyrównywania nierówności pomiędzy bardziej uprzemysłowioną i aktywną
gospodarczo zachodnią stroną województwa, a mniej aktywną stroną wschodnią, co prowadzi do wzmacniania spójności wewnętrznej Województwa, w tym zwiększenia dostępności do usług publicznych poprzez realizowanie projektu przez podmioty z sektora finansów publicznych.

Zwiększenie potencjału gospodarczego Woj. Małopolskiego pośrednio przyczyni się do utworzenia nowych inwestycji wymagających zasobów ludzkich, a to prowadzi do obniżania poziomu bezrobocia.

Harmonogram realizacji Projektu

Projekt Business Boost for Malopolska jest realizowany od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z harmonogramem:

Harmonogram projektu
 

Więcej informacji o Projekcie na: http://www.tarnow.pl/index.php/Biznes/Business-Boost-For-Malopolska
 

Poznaj projekt Business Boost for Małopolska

 

Smart City EXPO Barcelona Warsaw Industry Week
Targi CeBIT Hannover Targi Automatica Monachium Forum Inteligentnych Specjalizacji Tarnów-Kraków