Tarnów – nieruchomości po Krośnieńskiej Hucie Szkła „Krosno” – ul. Kryształowa

Syndyk Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowie, przy ul. Kryształowej.

 1. Nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/3 o powierzchni 1,0176 ha, zabudowanej wiatą magazynową o powierzchni użytkowej 381,30 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118380/3

  Cena wywoławcza netto: 748.080 zł

 2. Nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/5 o powierzchni 0,9857 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 3577 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118382/7

  Cena wywoławcza netto: 2.643.120 zł

 3. Nieruchomości składającej się z:
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/9 o powierzchni 0,6779 ha zabudowanej budynkiem magazynowo-usługowym OBTP-205 o powierzchni użytkowej 2250 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118384/1,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/25 o powierzchni 0,1735 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118385/8
 4. Cena wywoławcza netto: 1.869.840 zł

 5. Nieruchomości składającej się z:
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/15 o powierzchni 1,3594 ha, zabudowanej budynkami magazynowymi i wiatami, budynkiem kotłowni o łącznej powierzchni użytkowej 2155,45 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/26 o powierzchni 0,4004 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118385/8,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 35/1 o powierzchni 0,3709 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 35/2 o powierzchni 0,0625 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 440/1 o powierzchni 0,4555 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00090809/4,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 440/2 o powierzchni 0,0724 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00090809/4,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 436 o powierzchni 0,0086 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00090809/4
 6. Cena wywoławcza netto: 2.618.640 zł

 7. Nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/23 o powierzchni 1,8327 ha zabudowanej budynkiem hali wannowej, budynkiem głównego bloku produkcyjnego oraz pomieszczeniem regeneracji form o łącznej powierzchni użytkowej 15343,65 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0

  Cena wywoławcza netto: 9.924.480 zł

 8. Nieruchomości składającej się z:
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/31 o powierzchni 0,2476 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/20 o powierzchni 0,1019 ha zabudowanej budynkiem reduktorowni gazu o powierzchni użytkowej 90,25 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/29 o powierzchni 0,3431 ha zabudowanej budynkiem rozprężalni tlenu, wiatą magazynową żelbetową i wiatą magazynową stalową o łącznej powierzchni użytkowej 408,51 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/2 o powierzchni 0,6173 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118379/3

  Cena wywoławcza netto: 993.600 zł

 9. Nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/11 o powierzchni 0,3046 ha zabudowanej budynkiem centrum handlowego o powierzchni użytkowej 596,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118386/5

  Cena wywoławcza netto: 527.040 zł

 10. Nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki 139/7 o powierzchni 0,1812 ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym i służb technicznych o łącznej powierzchni użytkowej 2397 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118383/4

  Cena wywoławcza netto: 1.933.920 zł

 11. Nieruchomości składającej się z:
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/22 o powierzchni 1,2831 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 113/6 o powierzchni 0,1635 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00122153/4

  Cena wywoławcza netto: 1.008.000 zł

 12. Nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki numer 139/32 o powierzchni 0,2465 ha zabudowanej budynkami magazynowymi i wiatą o łącznej powierzchni użytkowej 683,50 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00066079/0

  Cena wywoławcza netto: 593.280 zł

 13. Nieruchomości składającej się z:
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 139/27 o powierzchni 0,1651 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00118385/8,
  • Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 113/3 o powierzchni 0,0235 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00122153/4

  Cena wywoławcza netto: 142.560 zł

 14. Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki niezabudowanej numer 113/5 o powierzchni 0,1619 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą TR1T/00122153/4

  Cena wywoławcza netto: 122.400 zł

 15.  

  Część nieruchomości jest obciążona umową najmu, a w stosunku do niezabudowanych działek przysługuje prawo pierwokupu Gminie Tarnów na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

   

  Warunki przetargu:

  I. Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest:

  1. złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta nieruchomość TARNÓW, sygn. akt V GUp 2/09 – NIE OTWIERAĆ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2020 r. do godz. 15:00 na adres Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział V Gospodarczy, ul. Wolności 3, 38-400 Krosno.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto na konto Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej, numer: 75 1130 1105 0005 2078 9520 0001 w terminie do 23 stycznia 2020 r.

   
  II. Pod uwagę będą brane oferty, które będą zawierać:

  1. Określenie nieruchomości z podaniem numeru działki,
  2. Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę,
  3. a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
  4. Oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza za daną nieruchomość,
  5. Dowód uiszczenia wadium,
  6. Oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu oferty,
  7. Zobowiązanie kupującego do pokrycia wszystkich kosztów i opłat związanych z przeniesieniem własności nieruchomości.

   
  III. Inne warunki:

  1. Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów i opłat związanych z przeniesieniem własności, w tym między innymi: zapłacenia podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialnej i sądowej.
  2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka, nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.
  3. do zaoferowanej ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  4. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wybrania oferty – bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a nie zapłaci oferowanej ceny w wyznaczonym przez syndyka terminie lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, przepada na rzecz Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie.
  5. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
  6. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny, Sprzedający zastrzega prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie aukcji pomiędzy oferentami, którzy wyrażą na to zgodę.
  7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży do czasu otwarcia ofert bez podania przyczyn.
  8. Sprzedający może zmienić lub odwołać ogłoszenie i warunki przetargu do czasu upływu terminu do składania ofert.
  9. Wyboru oferty dokona syndyk, a wybór staje się prawnie skuteczny z chwilą zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza.
  10. Unieważnienie przetargu nie powoduje naliczenia odsetek od wadium.
  11. Sprzedający zobowiązuje się do ustanowienia służebności przejazdu do sprzedawanych działek, a Kupujący zobowiązuje się do wykupu w przyszłości udziału w wyznaczonej drodze stanowiącej dojazd do sprzedawanych działek.
  12. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, po dokonaniu zapłaty w pełnej wysokości ceny sprzedaży, za wyjątkiem nieruchomości opisanej w pkt 5 na wstępie, której wydanie nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  13. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego.

   
  IV. Otwarcie, wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2020 r.
   
  V. o godz. 10:00 w siedzibie Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczego w Krośnie przy ul. Wolności 3, sala nr 01.

   

  Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu: tel. 604 997 493, 698 545 425, 604 469 455.