Przedsiębiorcy na terenie Miasta Tarnowa mogą skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie trzech Uchwał Rady Miejskiej, po spełnieniu warunków wynikających z ich zapisów.

 

UCHWAŁA XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25.06.2015r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na ternie Gminy Miasta Tarnowa (pomoc de minimis).

Ze zwolnień od podatku od nieruchomości mogą skorzystać przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie Tarnowa.

Kontakt ws. zwolnienia od podatku od nieruchomości (pomoc de minimis): Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Podatków i Windykacji ul. Nowa 4, pok. 12 , tel: 14 68 82 512, wpw@umt.tarnow.pl

 

UCHWAŁA NR LIII/674/2014 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26.06.2014r., w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminacje świetlna (pomoc de minimis). Ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie w/w Uchwały mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dokonują remontu elewacji lub wykonają iluminacje świetlna budynków wchodzących w skład zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie, nr wpisu A-86, z dnia 12.04.1976r.

Kontakt ws. zwolnienia od podatku od nieruchomości (pomoc de minimis): Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Podatków i Windykacji ul. Nowa 4, pok. 12 , tel: 14 68 82 512, wpw@umt.tarnow.pl

 

UCHWAŁA XI/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25.06.2015 r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalna pomoc inwestycyjna (regionalna pomoc inwestycyjna). Ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie w/w Uchwały mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zrealizują nowe inwestycje i utworzą nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami na wyznaczonych w uchwale terenach.

Kontakt ws. zwolnienia od podatku od nieruchomości (regionalna pomoc inwestycyjna): Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Rozwoju Gospodarczego, ul. Mickiewicza 6, pok.116, tel: 14 68 82 821, wrg@umt.tarnow.pl


ZWOLNIENIE OD PODATKU DOCHODOWEGO NA TERENACH OBJĘTYCH SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Tarnowskiej Podstrefy SSE mogą uzyskać pomoc publiczna przyznawana w formie zwolnienia od podatku dochodowego.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania pomocy publicznej jest pozyskanie zezwolenia od Krakowskiego Parku Technologicznego na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Wysokość pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość firmy:

  • małe firmy- 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
  • średnie firmy- 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
  • duże firmy – 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełnia równocześnie dwa kryteria:

  1. zrealizują inwestycje na terenie objętym Specjalna Strefa Ekonomiczna o wartości minimum 100 000 EUR;
  2. będą prowadzić działalność gospodarczą, która spełnia warunki do udzielenia pomocy publicznej, określone w rozp. Rady Ministrów z dnia 15.12.2008 r. w sprawie Krakowskiej SSE (Dz.U.Nr 232, poz.1552, z pózn. zm.).

Kontakt ws. zwolnienia od podatku dochodowego:

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. spółka zarządzająca Tarnowską Podstrefą SSE – ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów, tel: 14 62 77 594, sekretariat@tkp.com.pl