Atrakcyjna działka usługowa w Tuchowie na sprzedaż!

Ogłoszony został przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów o numerze 2086/63 o powierzchni 1,3121 ha w Tuchowie. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego zjazdu z obwodnicy Tuchowa.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga wojewódzka). Przez działkę, wzdłuż granicy z drogą wojewódzką nr 977 przebiega napowietrzny przewód teletechniczny. Wzdłuż drogi biegnie sieć wodociągowa, w najbliższym otoczeniu sieć kanalizacyjna, elektryczna i gazowa.

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługową (komercyjna i publiczna), zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i tereny zielone. Dokładne przeznaczenie powierzchni można zobaczyć w Systemie informacji przestrzennej: kliknij tutaj.

 

 

Działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Cena wywoławcza nieruchomości: 850 000,00 zł + podatek VAT.

Termin i miejsce przetargu: 17 maja 2019r. , godz. 9:00, pok. nr 10 – sala narad.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: wadium – 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, najpóźniej do dnia 13.05.2019r. i na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty komisja dopuszcza do udziału w przetargu. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego.

Telefon kontaktowy do pracownika odpowiedzialnego za przetarg: 14 6525 474 wew. 19.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest tutaj.