Potencjał, który trzeba wykorzystać – Tarnów gotowy na BPO

Intensywne starania w zakresie budowania potencjału i prezentacji atutów Tarnowa w zakresie przyciągnięcia nowych inwestorów zostały ocenione przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Tarnów zajął drugie miejsce w całej Polsce, w rankingu badającym potencjał dla rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Jako jedno z 35 miast średnich, Tarnów został przebadany przez ekspertów Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Prezentacja analizy została przedstawiona 7 marca podczas konferencji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie.

W rankingu wskazano miasta, które posiadają potencjał w zakresie obsługi inwestorów z nowych branż. – Opublikowany raport potwierdza, że Tarnów jest gotowy do przyjęcia inwestorów z sektora w zakresie różnorodnych projektów, w obszarze obsługi procesów biznesowych. Sektor nowoczesnych usług biznesowych jest realną szansą pozwalającą na wzmocnienie krajobrazu gospodarczego. Dzięki tego rodzaju staraniom miasto może koncentrować się na jak najlepszym wykorzystaniu swoich przewag konkurencyjnych dla inwestycji firm sektora – komentuje prezydent Roman Ciepiela. Jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż w Polsce, która w samym Krakowie daje zatrudnienie kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców z Małopolski.

W rankingu wzięto pod uwagę m.in. analizę danych diagnozujących sytuację poszczególnych miast pod kątem ich atrakcyjności inwestycyjnej dla sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC/IT/R&D). W ostatnich latach tarnowski magistrat podejmuje intensywne działania, które pozwalają budować potencjał miasta otwartego na nowe branże sektora nowoczesnych usług biznesowych. Przygotowano również ofertę nieruchomości inwestycyjnej w centrum Tarnowa, która może być przeznaczona na budowę nowoczesnego biurowca klasy A.

W badaniu eksperci poddali szczegółowej ocenie działania miasta w obszarach: kapitał ludzki, polityka proinwestycyjna (maksymalna liczba punktów), infrastruktura dla seniora, dostępność transportowa, zatrudnienie w sektorze, poziom i jakość życia, współpraca uczelni z biznesem oraz poziom wynagrodzeń. Suma punktów uzyskanych w poszczególnych dziedzinach złożyła się na wysoką, drugą lokatę w zestawieniu. Dostrzegając potencjał Tarnowa, autorzy rankingu zalecają także dalsze intensywne działania na rzecz pobudzania zasobów kreatywności w mieście oraz intensyfikację wsparcia talentów z zakresu IT.

Oprócz badania przeprowadzonego przez ABSL, na zlecenie Ministerstwa, w 2018 roku również Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. badała gotowość miasta na przyjęcie firm z sektora BPO. W ubiegłym roku, podczas Forum Inteligentnych Specjalizacji w Tarnowie, przedstawiciele ARP prezentowali założenia programu „Fabryka”, który ma również wspierać miasta średnie, w lokowaniu nowych inwestycji. Program polega na budowie nowoczesnych obiektów biurowych w miastach, w celu wzmocnienia oferty skierowanej do inwestorów.

Warszawska konferencja zgromadziła przedstawicieli miast, które szczególnie wymagają nowej energii inwestycyjnej. Sąsiedztwo silnych ośrodków miejskich, często miast wojewódzkich, sprawia, że rywalizacja o najlepsze projekty inwestycyjne jest trudna. ABSL wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, poprzez prezentację raportu, kładzie szczególny nacisk na rozwój miast takich jak Tarnów. Wysoka lokata w rankingu pozwala również na rozpoczęcie intensywnej kampanii promocyjnej we współpracy z organizacjami zrzeszającymi firmy sektora nowoczesnych usług biznesowych.

 

 

Raport ABSL