W Tarnowie powstała Strefa Aktywności Gospodarczej Piaskówka-Komunalna o łącznej powierzchni inwestycyjnej ok. 16,5 hektara.

Stworzenie nowych, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pomogło w zwiększeniu potencjału gospodarczego Tarnowa. W ten sposób w Tarnowie powstało kolejne miejsce służące rozwojowi przedsiębiorczości. Utworzenie strefy pozwoliło na dobre przygotowanie terenów oraz przyciągnięcie inwestorów do miasta.

Nowa tarnowska Strefa Aktywności Gospodarczej przyniesie korzyści nie tylko miastu, ale też gospodarce regionu tarnowskiego.

Prace przy tworzeniu Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” zakończyły się w 2019 roku, a Strefy Aktywności Gospodarczej „Komunalna” w 2020 roku.

 

 

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej Piaskówka-Komunalna w Tarnowie. Projekt numer: RPMP zero trzy zero jeden zero dwa dwanaście zero pięć osiem pięć przez szesnaście. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata dwa tysiące czternaście twa tysiące dwadzieścia. Trzecia Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska. Działanie trzy jeden – Strefy aktywności gospodarczej. Poddziałanie trzy jeden dwa – Strefy aktywności gospodarczej. Celem projektu jest zwiększenie potencjału gospodarczego Tarnowa poprzez stworzenie nowych terenów inwestycyjnych. Wartość projektu: 14 788 764,42 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 7 404 516,75 zł. Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury drogowej oraz sieciowej na potrzeby funkcjonowania SAG Piaskówka-Komunalna. Łączna powierzchnia SAG to 18,73 ha.

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej
„Piaskówka-Komunalna” w Tarnowie

 

Projekt nr: RPMP.03.01.02-12-0585/16
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
3. Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska,
Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej,
Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR.

 

Wartość projektu: 14 788 764,42 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 404 516,75 zł

 

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury drogowej oraz sieciowej na potrzeby funkcjonowania SAG Piaskówka-Komunalna. Łączna powierzchnia inwestycyjna SAG to 16,5 ha.

 

Powierzchnia całkowita SAG „Piaskówka”– 5,82 ha, w tym działki inwestycyjne 4,48 ha

Powierzchnia całkowita SAG „Komunalna”– 12,91 ha, w tym działki inwestycyjne 12,13 ha

 

Wyposażenie SAG to w obu przypadkach układ drogowy z jego włączeniem do dróg miejskich. Drogi wyposażone w chodniki, odwodnienie do zbiorników retencyjnych, zjazdy do działek inwestycyjnych i oświetlenie. SAGi wyposażone są w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz kanały technologiczne dla lokalizacji przewodów zasilających w energię elektryczną, gaz i teletechnikę. Tereny zostały wykarczowane (zieleń średnia i wysoka) oraz przeprowadzone zostanły prace niwelacyjne terenu.

 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie infrastruktury, która będzie wykorzystywana do obsługi SAG:

 

SAG „Piaskówka”:

 • ulica wewnątrz strefy – 656 mb
 • ciągi piesze – 790 mb
 • drogi rowerowe – 720 mb
 • skrzyżowanie trójwlotowe
 • 2 place manewrowe 20mx20m
 • sieć wodociągowa o długości ok.600 m
 • sieć kanalizacyjna o długości ok.600 m
 • sieć oświetlenia ulicznego o długości ok.650 m
 • kanał technologiczny o długości ok.650 m
 • sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 600 m i 2 zbiorniki retencyjne
 • przebudowa istniejącej infrastruktury sieciowej

 

SAG „Komunalna”:

 • droga o długości 0,31 km
 • ciąg pieszo-rowerowy o długości 0,28 km
 • 8 zjazdów publicznych z przepustami
 • plac manewrowy 20m x 20m
 • kablowa sieć oświetlenia drogowego LED
 • sieć wodociągowa o długości ok. 250 m
 • sieć kanalizacyjna o długości ok. 250 m
 • kanał technologiczny o długości ok. 350 m
 • sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 330 m ze zbiornikiem retencyjnym
 • przebudowa istniejącej infrastruktury sieciowej

 

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału gospodarczego Tarnowa poprzez stworzenie nowych terenów inwestycyjnych.

Celem bezpośrednim jest utworzenie do 2024 r. co najmniej 30 nowych miejsc pracy w minimum 6 przedsiębiorstwach, lokujących się na stworzonych w ramach projektu terenach inwestycyjnych.

Długofalowe oddziaływanie projektu można podzielić na dwie grupy:
1. Bezpośrednie – w obszarze oddziaływania inwestycji (Miasto Tarnów), który w wyniku powstania SAG:- zwiększy swoją atrakcyjność inwestycyjną;- stworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości;- doprowadzi do wygenerowania nowych miejsc pracy, co w konsekwencji:- doprowadzi do zmniejszenia bezrobocia;- zwiększy podaż atrakcyjnych miejsc pracy;- zwiększy wpływy z tytułu podatków lokalnych;- podniesie zasobność społeczną;- doprowadzi do powstania nowych firm, lub też zwiększenia zasobności już istniejących;- doprowadzi do podniesienia potencjału gospodarczego i społecznego Tarnowa i jego mieszkańców;- poprawi ład przestrzenny i będzie kreatorem nowych rozwiązań urbanistycznych.
2. Pośrednie, które wpływają na gospodarkę regionu i kraju poprzez:- zwiększenie wpływów fiskalnych;- obniżenie zapotrzebowania na opiekę społeczną;- zwiększenie zapotrzebowania na bankowe środki inwestycyjne lub konsumpcyjne.

 

Planowane efekty

Efektem realizacji projektu będą dwa nowe, w pełni uzbrojone, obszary dla działalności gospodarczej w Tarnowie, o łącznej powierzchni około 16 ha. Tereny te będą atrakcyjne dla inwestorów również ze względu na skomunikowanie z autostradą A4.

 

Strefa Aktywności Gospodarczej Piaskówka-Komunalna – lokalizacja:

Strona projektu: http://www.tarnow.pl/Dla-firm-i-inwestorow/Dla-inwestora/SAG-Piaskowka-Komunalna

 

Sprawdź oferty inwestycyjne Miasta Tarnowa